วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /…
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและความดัน เวลา 15 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความดันของของเหลว เวลา 2 ชั่วโมง
โรงเรียนวัดเขาวัง ( แสง ช่วงสุวนิช ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 สอนโดย นางสาวพุ่มพวง สังข์วาลวงศ์ สอนเมื่อวันที่…. ธันวาคม 2552
1. สาระสำคัญ
ความดันของของเหลว หมายถึง แรงที่ของเหลวกระทำตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่รองรับแรงดัน
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนอธิบายความดันของของเหลวได้
2.2 นักเรียนปฏิบัติการทดลองเรื่อง น้ำมีแรงดัน ได้
2.3 นักเรียนบอกประโยชน์ของความดันของของเหลวได้
2.3 นักเรียนปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
3.สาระการเรียนรู้
ความดันของของเหลว

4. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 จัดทำนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยวิธีการจับสลาก
4.2 นำเสนอสื่อ โดยการนำภาพเกี่ยวกับความดันของของเหลว มาให้นักเรียนดู แล้วตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้
- จากภาพ นักเรียนเห็นอะไร
- นักเรียนคิดว่าเต่าอาศัยอยู่ที่บริเวณน้ำลึกได้อย่างไร
- นักเรียนคิดว่านักวิทยาศาสตร์สวมชุดอะไร
- เวลานักเรียนดำน้ำลึกนักเรียนรู้สึกอย่างไร แล้วคิดว่าเป็นเพราะอะไร
4.3 ครูอธิบายความดันของของเหลว ครูแจกใบความรู้เรื่อง ความดันของของเหลวและประโยชน์ของความดันของของเหลว ให้นักเรียนจดบันทึกลงสมุด ครูตั้งคำถามให้นักเรียนอธิบาย โดยวิธีการสุ่มถามตามเลขที่ ดังนี้
- ความดันของของเหลวจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งใด
- ที่ระดับความลึกมากความดันของของเหลวจะเป็นอย่างไร
- เราสามารถใช้ประโยชน์จากความดันของของเหลวทำอะไรบ้าง
4.4 ครูอธิบายการปฏิบัติการทดลอง โดยอธิบาย อุปกรณ์ต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์ แล้วให้นักเรียนปฏิบัติการทดลอง เรื่อง น้ำมีแรงดันหรือไม่
4.5 นักเรียนปฏิบัติการทดลองที่กำหนด โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันปฏิบัติการทดลอง แล้วบันทึกลงในใบกำหนดงานที่ 1 เรื่อง น้ำมีแรงดันหรือไม่
4.6 นำเสนอผลงาน โดยให้นักเรียน ส่งตัวแทนออกมารายงานผลการทดลองเรื่อง น้ำมีแรงดันหรือไม่ ที่หน้าชั้นเรียนทั้งสองกลุ่ม
4.7 ฝึก ทำแบบฝึกหัด เรื่อง ความดันของของเหลว ทำเป็นรายบุคคลลงในใบกำหนดงานที่ 2
4.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ผลการปฏิบัติการทดลอง เรื่อง น้ำมีแรงดันหรือไม่ และประโยชน์ของความดันของของเหลว ประเมินผล สรุปผลและเพิ่มเติมเนื้อหา

5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. ภาพเกี่ยวกับความดันของของเหลว
2. ใบความรู้เรื่อง ความดันของของเหลวและประโยชน์ของความดันของของเหลว
3. ใบกำหนดงานที่ 1 เรื่อง น้ำมีแรงดันหรือไม่
4. อุปกรณ์การทดลอง โดยมีขวดน้ำพลาสติก ดินน้ำมัน ตะปู แก้วใส่น้ำ กรวย กะละมัง
5. แบบฝึกหัด เรื่อง ความดันของของเหลว
6. หนังสือวิทยาศาสตร์ ป.5

6. การวัดผล
1.วัดผลการอธิบายความดันของของเหลว โดยตรวจผลการเขียนอธิบายความดันของของเหลว ลงในสมุดบันทึกและการตอบคำถาม โดยยึดเกณฑ์ที่ถูกต้อง
2. วัดผลการปฏิบัติการทดลองเรื่อง น้ำมีแรงดัน โดยตรวจผลการปฏิบัติการทดลองเรื่อง น้ำมีแรงดัน ในใบกำหนดงาน โดยยึดเกณฑ์ที่ถูกต้อง
3. วัดผลการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการให้คะแนนการสังเกต การวิเคราะห์ การสื่อสาร การคาดการณ์ ตามแบบฟอร์มที่จัดทำ

7. การประเมินผล
1. ประเมินผลการอธิบายความดันของของเหลว พบว่านักเรียน.........คน อธิบายความดันของของเหลว ไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้อ่านหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องความดันของของเหลว เพิ่มเติม แล้วให้ตอบคำถาม
2. ประเมินผลปฏิบัติการทดลองเรื่อง น้ำมีแรงดันหรือไม่ พบว่านักเรียน.........คน ปฏิบัติการทดลองเรื่อง น้ำมีแรงดันหรือไม่ ไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้มาปฏิบัติการทดลองให้ดูหลังเลิกเรียน
3. ประเมินผลตามเกณฑ์การประเมิน

8. บันทึกหลังสอน
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..